dimarts, 27 de gener de 2015

Ortografia de les consonants fricatives i africades. Adreçat a Batxillerat


§ El so [s]

S’escriu amb:

    -A principi de mot (sol, sabata...)
        -Entre vocal i consonant o consonant i vocal (esport, dansa...)
        -A fi de mot (pas, cortès...)
        -En posició intervocàlica en la majoria de derivats per prefixació
         (antisocial, biosíntesi, ecosistema...)

ss     -En posició intervocàlica (passar, bossa...)
        -En els derivats d’un radical començat per s amb els prefixos a- (no    negatiu), dis-, pre-,      pro-, re- (assenyalar, dissociar, pressentir, prosseguir...)

c     -Davant les vocals e, i (cel, cívic...)

ç     -Davant les vocals a, o, u (força, forçós, forçut...)
       -A fi de mot (feliç, llaç...)

§ El so [z]

S’escriu amb:

s    -En posició intervocàlica (casa, masia...)

z    -A principi de mot (zona, zoològic...)


    Excepcions:  -S’escriu z entre vocals en un grup de mots d’origen grec:
                           Amazona, topazi, nazisme...

                            -S’escriu s darrere consonant en els derivats de:
                              fons (enfonsar), dins (endinsar) i trans- (transistor).

§ Els grups [ks] i [gz]
Els sons compostos [ks] i [gz], formats amb un so oclusiu (sord/sonor) i un so fricatiu (sord/sonor), s’escriuen amb les grafies següents:

-          [ks] Es representat per tres grafies: s, x i cc.

        S’escriu amb:      x sintaxi, lèxic, axioma...
                                    cc  accés, acció...
                                    xc  excitar, excessiu...

-          [gz]  S’escriu amb:     x   èxit, examen, exagerar...§ El so [ ∫ ]

S’escriu amb:

x       -A principi de mot (xofer, xerrameca...)
         -Darrere consonant (xarxa, manxa...)
         -Darrere i (guix, mixeta...)
         -Darrere semivocal (rauxa, disbauxa...)

ix      -Darrere a, e, o, u (caixa, reixa, coix, ruixat...)


§ El so [ Ʒ ]

S’escriu amb:

j       -Davant les vocals a, o, u (jaqueta, jove, just...)
g      -Davant les vocals e, i (gel, ginesta...)

Excepcions:    S’escriu j davant e:

                            -En els grups –jecc-, -ject-: objecció, projecte...

                            -En els mots com:  majestat, Jesús, jeure...
 


§ El so [ t ∫ ]

S’escriu amb:

tx        -A principi de mot (txec...)
           -Enmig de mot (cotxe, metxa...)
           -A fi de mot si els derivats presenten el mateix so (empatxar à empatx)

-ig      -A fi de mot si els derivats presenten els sons [ Ʒ ]
           (passejarà passeig) o [ dƷ ]
           (rebutjarà rebuig)

.g       -A fi de mot precedit per una i (desig, trepig...)


§ El so [dƷ]

S’escriu amb:

tj     -Davant les vocals a,o,u (platja...)
tg    -Davant les vocals e,i (metge, fetge...)
dj    -Adjectiu, adjacent, adjudicar, adjunt, adjurar i compostos


(Col·laboració: Noelia Soriano. Revisió: Josep Maria Corretger)

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: blocs.cpnl.cat)!!EXERCICIS:

1.      Transcriu els sons de les grafies destacades tot fent atenció a les sonoritzacions:
Dos homes                          feix de palla              vaig sol
Dos dies                              feix ample                  vaig amb tu
Dos trens                              feix feixuc                 vaig
Dos camions                        feix car                      vaig content


2.      Escriure quatre exemples de cada: [ks], [gz], [ ∫ ], [ t ∫ ], [ dƷ ]


3.      Omple els espais buits  amb la grafia corresponent dels sons [z] o [s]

a)      La mi_ió con_i_tia a a_olir fluide_a en el tràn_it de di_abte.
b)      La de_i_ió del di_ident enfon_à la po_i_ió del_ compromi_ari_.
c)      La tendre_a de la marque_a a a_uaujà la di_cu_ió entre la barone_a i la duque_a.
d)     La rela_ió entre la Su_anna i l’Eu_ebi ha entrat en cri_si. L’últim epi_odi va _er apoteò_ic.


4.      Autoavalua’t: què no has entès d’aquesta fitxa? Què t’ha resultat més senzill? Per què? Saps com es representen fonèticament els següents sons: ss, ix, tj?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;