dijous, 15 de gener de 2015

L'adequació. Disposició i registre. Adreçat a tot l'alumnat


A partir de la tria de les idees que emprarem a l’hora d’escriure, les endreçarem i les distribuirem dins del text, estarem parlant de la disposició. També pensarem en el registre de llenguatge que utilitzarem.

La disposició és tal i com nosaltres organitzem i col·loquem i presentem la informació a la pàgina o full de paper. Així doncs, si per exemple escrivim un correu electrònic a un professor haurem de tenir present:

Escriure el destinatari, posar paràgrafs per a què s’entengui el nostre missatge, usar un registre estàndard, finalitzar l’escrit amb un comiat i posar el nom i els cognoms.DISPOSICIÓ DE PÀGINA

A l’hora de realitzar un escrit ja sigui en un foli o bé en format Word cal tenir present:

.Estructura: si disposem el text en paràgrafs sempre serà més entenedor i visual i no serà cansat pel lector.

.Marges: el document ha de tenir marges a la dreta, a l’esquerra, a la part superior i a la part inferior. En format Word acostumen a ésser 3 cm per als marges superior i inferior i 2’5 cm per als marges de la dreta i de l’esquerra.

.Interliniat: l’espai que posarem entre dues línies de text. En format Word s’acostuma a emprar 1’5 cm, que no és ni molt estret, que crearia dificultats d’escriptura, ni molt ample, que faria lleig.

.Encapçalament: amb l’encapçalament ens referim als títols que haurem de posar al nostre escrit si és: una redacció, una narració... Es col·loca a la part central del document i mai se subratlla, una equivocació que comet molta gent.

.Paginació: el número de pàgina pot posar-se a la part inferior central o a la dreta, mai a l’esquerra, a no ser que vulguem numerar les pàgines en format Word escrites per l’altra banda.


.LA DISPOSICIÓ DEL TEXT

-En bloc:
Les línies han d’ocupar l’amplitud de la pàgina, sempre que no escrivim poesia.


-Columnes:
Si escrivim en format Word podem incloure dues o més columnes amb text, sempre que es vulgui fer d’aquesta manera, sinó en format de línies normal, com si redactéssim a mà.

-Paràgrafs:
El text sempre ha de mostrar una estructura per paràgrafs, això facilitarà la seva lectura. I cada línia ha d’estar separada per un interliniat..TIPOLOGIA DELS TEXTOS ESCRITS

A)    Tipus de lletra

.Rodona: la composició general del text. És la lletra normal entrelligada, arrodonida.

.Cursiva: les citacions de llibres, revistes, pel·lícules, paraules estrangeres.

.Negreta: títols, subtítols...

.Majúscula: títols, capítols, els cognoms de l’autor...


B)    El registre

Caldrà escollir la varietat social de la llengua en funció del tema que emprarem. Per tant, cal tenir present el tema (si és general o específic), grau de formalitat (més formal o més informal), el canal (si és oral o escrit), i la intencionalitat (si es pretén informar o convèncer...)

a.      Tipus de registres:

.Formals (d’ús públic)

-Culte: registre molt treballat. S’empra en literatura, escrits de ciència i tecnologia.

-Estàndard: registre més adequat a totes les situacions de comunicació, per tant, és més neutre.


.Informals (d’ús privat)

-Col·loquial: poc elaborat i més espontani. S’utilitza en converses entre familiars o amics.

-Vulgar: molt poc treballat i amb paraules grolleres. Usa paraules i expressions malsonants.

Quan tenim escollit el registre, cal pensar que aquest s’haurà de mantenir al llarg de tot el text.

1.      Tema: el podem tractar de manera més genèrica o especialitzada. Això sí, segons com el tractem variarà el seu vocabulari.

2.      Formalitat: marcarà la confiança que hi ha entre l’emissor i el receptor. A més confiança llavors hi haurà menys formalitat en l’escriptura.

3.      El canal: pot ésser oral, escrit, telemàtic... El canal escrit vol més formalitat que el parlat, atès que el parlat és més espontani i sovint no podem controlar el que diem.

4.      La intencionalitat: és la idea que pretenem aconseguir amb el text. La intenció farà que siguem més objectius i emprem un lèxic més precís, distància personal, la persona que usarem, en aquest cas la tercera... o subjectius, i utilitzem un lèxic general, implicació personal, ús de la primera persona...


.LA SELECCIÓ I ORDENACIÓ DE LES IDEES

Quan ja tenim la informació recollida caldrà escollir la que necessitarem per tal d’endreçar-la dins del nostre escrit. Com hem dit abans, caldrà tenir en compte el receptor al qual ens adrecem i el canal que emprarem per traspassar la informació.

Com agruparem les idees?

Cal aparellar-les per afinitat i separar les idees principals de les secundàries. Ho podem fer amb fletxes, claudàtors, globus o similars. Això ens ajudarà al redactat del text que farem després.

També facilitaran l’escriptura els mapes de conceptes o d’idees. Mitjançant una mena d’esquema visual establirem relacions de significat entre els conceptes.

Ex:
Trets de caràcter----simpàtic
                        ----amable
                        ----solidari


Aficions--------------música
            --------------esports
            --------------lectura

Aquests no són els únics mecanismes que existeixen per agrupar la informació. També podem trobar l’esquema, les enumeracions, la pluja d’idees sempre que la pautem per afinitats. Segons el text que desitgem escriure uns d’aquests mecanismes ens ajudaran més que d’altres.
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,     
  Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: soyespiritual.com)


!!EXERCICIS:
         1. Agrupa el següent nombre de paraules per afinitats temàtiques.
Cotxe, cadira, autobús, carrer, taula, taxi, cafeteria, bar, tren, pàrquing, cinema, semàfor, bicicleta, monopatí, senyal, botiga, pissarra, bolígraf, banc.

2. Pensa quatre camps semàntics i inclou paraules dins d’aquests camps.

         3. Escriu cinc frases en registre col·loquial i llavors transforma-les en un registre            estàndard.

          4. Autoavaluació: com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa? Què t’ha costat
més i què menys d’entendre i per què?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;