dimarts, 16 de març de 2010

Repàs dels diftongs. Adreçat a tot l'alumnat.


Els diftongs es classifiquen en:

1. Diftongs decreixents: Primer hi ha la vocal que fa de nucli i després la semivocal:

vocal (a, e, o, u) +i: flai-re, llei, as-te-roi-de, llui-ta.

vocal (a, e, i, o, u) + u: cau-re, he-reu, es-tiu, pou, lluu.
N.B. Afegint les vocals davant la I i la U els tindreu a la memòria.

2. Difongs creixents: Primer hi ha la semiconsonant i després la vocal que fa de nucli:

i + vocal (a, e, o): no-ia, hie-na, io-de.

u + vocal (a, e, i, o): qua-si, ai-güe-ra, pin-güí, quo-ta.

Ara bé, cal tenir molt present que tan sols hi ha diftong creixent en les tres posicions següents:

a) En els grups gua, güe, güi, guo i qua, qüe, qüi, quo:

ai-gua, llen-gües, pin-güí, pa-rai-guot, qua-si, pas-qües, a-qüífer, quo-ci-ent.

b)A principi de mot: hie-na, io-gurt.

c) Entre vocals: cau-en, ri-uen.

!!EXERCICI:
-Destria les següents paraules segons continguin un diftong decreixent o creixent:

guanyar, feina, pingüí, noies, almoina, fauna, moure, llengua, quatre, cauen, peu, peu, viure, nou, queia, qüestió, fruita.

-Separa amb síl·labes els mots de sota i subratlla la síl·laba tònica:

aquari, dualitat, treien , guant, piano, suavitat, iogurtera, quan, bústia, delinqüència, viatge, imaginació, quadre, iot, pèrdua, egua, pàtria, acció, veuen, ràdio, joia, revisió, plaer.

4 comentaris :

Elisenda Carné ha dit...

-Destria les següents paraules segons continguin un diftong decreixent o creixent:

·diftong decreixent: gua-nyar,fei-na, al-moi-na, fau-na, mou-re, peu, viu-re, nou, que-ia

·diftong creixent: pin-güí, no-ies, llen-gua, qua-tre, ca-uen, qües-tió, frui-ta


-Separa amb síl·labes els mots de sota i subratlla la síl·laba tònica:


a-qua-ri, dua-li-tat, tre-ien , guant, pia-no, sua-vi-tat, io-gur-te-ra, quan, bús-tia, de-lin-qüèn-cia, via-tge, i-ma-gi-na-ció, qua-dre, iot, pèr-dua, e-gua, pà-tria, ac-ció, ve-uen, rà-dio, jo-ia, re-vi-sió, plaer

Josep Maria Corretger Olivart ha dit...

Hola Elisenda!
moltes gràcies per participar. Bona resolució, en pots fer més, això t'arrodonirà la nota al tercer trimestre.

Una abraçada.
JM.

Unknown ha dit...

Faltar infornació els diftongs decreixent

Josep Maria ha dit...

Benvolgut/a,

Aquesta fitxa era més senzilla, emperò en d'altres del blog, la trobaràs completa.

"Falta informació dels diftongs..."

Compte que hi ha dues faltes a la frase.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;