dissabte, 4 de març de 2017

Repassem els pronoms febles. Adreçat a l'ESO i Batxillerat

Els pronoms febles estan formats per una síl·laba àtona (feble) que s’ajunta al verb com si formessin una sola paraula. Amb quina finalitat emprem els funcions febles? La de substitució, és a dir, elidir alguns elements sintàctics dins de l’oració i d’aquesta manera evitar la repetició de paraules. A nivell oral, no els utilitzem tant.

Formes
Els pronoms febles adopten diferents posicions segons si apareixen davant o darrere del verb. Podem trobar les següents formes:.Coses a tenir en compte:

-Les formes de la primera columna davant del verb (em, et, es/se, ens, us, li, el, els, la, les, ho, en, hi) s’empren davant d’un verb que comença amb un so consonàntic. Aquestes formes s’anomenen reforçades, menys les que coincideixen amb les plenes.

Ex:
-En respira.

-Les formes de la segona columna davant del verb (m’, t’, s’, ens, us, li, l’, els, l’, els, l’/ la, les, ho, n’, hi) s’usen davant d’un verb que comença amb un so vocàlic o h. Les formes apostrofades reben el nom d’elidides.

Ex:
N’envia.

-Les formes de la primera columna darrere del verb (-me, -te, -se, -nos, -vos, -li, -lo, -los, -la, -les, -ho, -ne, -hi) acabat amb consonant o diftong decreixent. Aquestes formes reben el nom de plenes.

Ex:
-Compreu-ne.

-Les formes de la segona columna (‘m, ‘t, ‘s, ‘ns, -us, -li, ‘l, ‘ls, -la, -les, -ho, ‘n, -hi) s’usen darrere del verb acabat en vocal que no sigui “u”. Les formes que s’apostrofen s’anomenen reduïdes.

Ex:
-canta’n.

.Funcions:

1              .Subjecte

A)    Si és indeterminat (sense article) ---------- en
Ex:
-Davall de la finestra hi ha ocells.
(Davall de la finestra n’hi ha)

B)    Si porta un determinat quantificador o indefinit -------- en
Ex:
-Davall de la finestra hi ha alguns ocells.
(Davall de la finestra n’hi ha)


2              .Complement del nom (CN)

A)    S’introdueix amb la preposició “de” ----- en.
Ex:
-La meva amiga és la filla de la Gemma.
(La meva amiga n’és)


3               .Complement directe (CD)

A)    Si és indeterminat -------- en
Ex:
-Abans em regalaven llibres, ara ja no me’n regalen.

B)    Quan porta un determinant quantificador o indefinit --------- en
Ex:
-Has comprat dos discos?
(N’has comprat)

C)    Quan porta un determinant article, demostratiu o possessiu ---- el, la, els, les.
Ex:
-Trenca el diari i recicla’l.

D)    Quan és neutre o una oració ------ ho
Ex:
-M’han comentat que es prepara una cursa, però no ho comentis.

E)     Si és un pronom reflexiu ---------- es
Ex:
-Es mira al mirall contínuament.

F)     Quan es refereix a la 1a persona gramatical ---------- em, ens
Ex:
-Em dutxo cada vespre. 

G)    Quan es refereix a la 2a persona gramatical ------ et, us
Ex:
-No us penedireu mai més.


4              .Complement indirecte (CI)

a)      Quan és un pronom reflexiu -------- es
Ex:
-Va rentar-se la camisa.

b)      Quan es refereix a la 1a persona gramatical ------ em, ens
Ex:
-Em vaig desbotonar els pantalons.

c)      Quan es refereix a la 2a persona gramatical ------- et, us
Ex:
-Us enviarà el llibre.

d)     Quan es refereix a la 3a persona gramatical ------ li, els
Ex:
-Li explicaré la pel·lícula.


5              .Atribut (Atr)
a)      Si és indeterminat --------- ho
Ex:
-La pregunta era complicada, però no ho semblava.

b)      Si porta un article determinat, demostratiu o possessiu -------- el, la, els, les
Ex:
-Aquelles són les teves amigues?
-Sí, les són.

c)      Quan s’emfatitza ---------- en
Ex:
-Que n’ets de valenta!


6               .Complement predicatiu (CPred.)

a)      Quan s’acompanya amb els verbs dir-se, elegir, fer-se, nomenar o d’altres de semblants ------- en
Ex:
-S’ha tornat molt atractiu. Sí que se n’ha tornat!

b)      Quan va amb altres verbs ----- hi
Ex:
-Menjava molt de pressa. Sí, hi menjava.


7              .Complement de règim verbal (CRV)

a)    Quan és introduït per la preposició ‘de’------------- en
Ex:
-Es va recordar de fer l’encàrrec, però en primera instància no se’n recordava.

b)     Quan és introduït per altres preposicions ----------- hi
Ex:
-Sempre he pensat amb el meu pare. Sempre hi he pensat.


8              .Complement circumstancial (CC)

a)   Quan és un CC de lloc introduït per la preposició ‘de’------------ en
Ex:
-Avui ha tornat de Tarragona. (Avui n’ha tornat)

b)   Quan és un altre tipus de CC ------------- hi
Ex:
-S’esforça de manera intensa. (S’hi esforça)


.Verbs pronominals

Els verbs pronominals incorporen els pronoms sense que substitueixin cap element gramatical. Moltes vegades els pronoms aporten un significat diferent de quan van acompanyats. Aquests tipus de pronoms no realitzen cap funció específica. També poden formar part de frases fetes.

Exemples de verbs pronominals:

Haver-hi, sentir-hi, tocar-hi, fer-la (bona), ballar-la, dinyar-la, adonar-se, atrevir-se, abstenir-se, carregar-se-la, buscar-se-la, anar-se’n, sortir-se’n...
Ex:
-No va adonar-se que tenia el colze rascat.


.Oracions impersonals

El pronom ‘es’ pot tenir un valor impersonal o actuar com a passiu en una oració, a la vegada, passa el mateix amb el pronom ‘hi’ quan s’agrupa al verb ‘haver’ (haver-hi). En aquest darrer exemple, el verb sempre ha d’anar en singular (hi ha, hi havia...), per tant, no existeixen les formes: ‘hi han’, ‘hi havia’..Combinacions pronominals incorrectes:

a)      Els pronoms del requadre es poden combinar horitzontalment, no verticalment.
b)      No es poden combinar dos pronoms febles iguals. Excepció: els els)
c)      No s’accepten les combinacions: en + ho i hi + ho.
Quan combinen aquests dos pronoms, utilitzem “l’hi”.
Ex:
-Posaré això a la maleta. -------- L’hi posaré.


.Ordre de col·locació dels pronoms:

a)      Segueix l’ordre del requadre anterior: se’t, els la, n’hi...

b)      L’ordre de col·locació dels pronoms és:
CI + CD + altres complements.

c)   En les combinacions amb li + el, li + la, li + els, li + les, l’ordre s’inverteix i primer se situa el CD + CI i el pronom “li” es canvia per “hi”.


.Unió dels pronoms amb el verb. Posició

a)      Els pronoms s’uneixen davant o darrere del verb.

b)    Si apareix un imperatiu, un infinitiu o un gerundi, els pronoms se situen al darrere.
Ex:
Renta-li, pintar-li, cantant-li...

c)   Quan el verb és un passat perifràstic, els pronoms se situen al davant o darrere del verb.
Ex:
Li vaig pintar, vaig pintar-li.


.Pronoms que s’uneixen amb el verb: apòstrof i guionet

a)  Quan els van darrere del verb, s’uneixen amb guionets, amb apòstrof o amb un apòstrof i guionets.
Ex:
Renta-la-hi, renta’l, renta’ls-la.

b)    Quan van davant del verb, només podem unir-los amb un apòstrof.
Ex:
L’acobla.

c)    Escrivim l’apòstrof tant a la dreta com es pugui.
Ex:
El + en: l’en, i no +le’n (la forma “le” no existeix)

d)    Les següents combinacions no s’apostrofen:
La hi, li ho, se us.


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extretes de: google.es)


!!EXERCICIS:

1.  Reescriu les següents oracions substituint els elements que hi ha entre parèntesi.
.Han avisat (els professors) (de la visita).
.Compraré (la llibreta) (al teu germà).
.He venut (el pati) (als veïns).
.Pinta (la paret) (de la cuina)
.Ensenyeu (el permís de conduir) (als mossos d’esquadra).
.No deixa (diners) (a les amigues).
.Va comentar (la jugada) (al pare).

2.      Escull la resposta correcta segons la normativa.

.M’encantaria que ho entenguessin, però no sé com _____________.
a)      Dir-los-hi        b) dir-els-ho     c) dir-los-ho    d) dir-els-hi

                     .Desitjava que marxés cap a la biblioteca, però al final no ___________.
a)      Se’n va anar-hi  b) s’hi va anar  c) s’hi va anar-hi   d) se n’hi va anar

.En Martí espera les indicacions. ______________ ara.
a)      Dóna-les-hi   b) dóna’ls-hi   c) dóna’ls-les   d) dóna-les-les

                       .Si vol un pastís, _______________.
a)      Posa-n’hi     b) posa-li’n     c) posa-li    d) posa’n

                       .Aquelles eren les teves amigues? No, ________________.
a)      No ho eren     b) no els eren     c) no n’eren      d) no les eren


3.      Esmenta quin element substitueix el pronom en negreta.
.Ahir, a la biblioteca, hi vaig veure dos amics.
.Posa-me’n més, de suc de pinya.
.Les teves germanes? No les hi he vist, al mercat.
.Aquest llibre és de la Martina. Quan l’hi retornaràs?

4.      Pensa una oració per als pronoms que la substitueixen.
.Els les deixaré.
.Vaig explicar-los-el.
.Els les va regalar.
.Els en donarà.
.Porta-li’n.
.Amaga-la-hi.
.Els hi llegiré.
.Treu-l’en.

5.      Combina les següents formes de pronom amb el verb.
a)      –se + els + va endur
b)      –me + el + compraré
c)      –te + el + ha donat
d)     –se + en + omple
e)      –us + la + inflaré
f)       Va trobar + se + en
g)      Posa + li + en
h)      Penja + li + en
i)        Renta + la + hi
j)        Posa + els + els

6.    Inventa un exercici per tal de treballar els pronoms febles. No el resolguis que ja ho farà algú altre.

7.      Escriu cinc formes verbals pronominals correctes i cinc incorrectes.


8.    Autoavalua’t: quins dubtes t’han sorgit en el treball de la present fitxa? Per què? Tens problemes a l’hora de combinar els pronoms? Per què? Què has après treballant aquesta fitxa i que et servirà pel dia de demà? Empres pronoms quan escrius? Per a què serveixen els pronoms?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;