dijous, 18 de febrer de 2016

Interferències entre el català i el castellà. Adreçat a tot l'alumnat

CATALÀ
CASTELLANO
Conjunció copulativa i:
-L’Abdel i la Nerea exposaran el tema.

Conjunción copulativa y:
-Abdel y Nerea expondrán el tema.
Terminació dels verbs en imperfet d’indicatiu en –ava:
-L’Omar sempre arribava cinc minuts tard a classe.

Terminación de los verbos en imperfecto del indicativo en –aba:
-Omar siempre llegaba cinco minutos tarde a clase.
El verb “haver” , amb “h” i “v”:
-La tutora havia decidit fer lectura.

El verbo “haber”, con “h” y “b”:
-La tutora había decidido hacer lectura.
Article davant vocal (excepte i/u àtones): l’
-A l’hora del pati ens veiem al bar.

No existe el apóstrofe
-A la hora del patio nos vemos en el bar.
La “-s-“ sorda intervocàlica: -ss-
-He aprovat totes les assignatures.
No existe la grafía ss
-He aprobado todas las asignaturas.

Grafia “ny”: Catalunya, Espanya, canya…
Grafía “ñ”: Cataluña, España, caña…

 Tenim “ç”: plaça, força…
No existe la “ç” :plaza, fuerza…

Davant “e”, en alguns casos, escrivim “z “:
Zero, tretze, cendrer…
Delante de “e” y de “i”,  escribimos “c” (Cecilia): cero, trece, cenicero…

El so /k/ seguit de les vocals “–ua” i ”üe” s’escriu “qua”, “qüe”:
Quatre, quadre, qüestionari…
El sonido /k/ seguido de “–ua” “-ue” se escribe “cua”, “cue”:
Cuatro, cuadro, cuestionario…

Pronoms enclítics amb guionet:
-Dóna-li el llibre.
El pronombre se añade sin guión al verbo:
-Dale el libro.

Accentuació de les formes “és” “són “ del verb “ser”:
-És difícil saber si són intel·ligents o no.
Las formas “es” y “son” del verbo “ser” no se acentúan:
-Es difícil saber si son inteligentes o no.

La terminació verbal “–ia” no s’accentua:
Sabia, vivia, aprovaria
Acentuación de la terminación verbal “–ia”:
Sabía, vivía, aprobaríaAccentuació de les conjuncions “però” i sinó”:
-Estic cansat, però ho faré. No és mandra, sinó que he dormit poc.

Las conjunciones “pero” y “sino” no se acentúan:
-Estoy cansado, pero lo haré. No es pereza, sino que he dormido poco.

Hi ha dos tipus d’accent: obert ` i tancat  ´

No existe el acento abierto, siempre es cerrado ´
Català amb b: mòbil, basc…
Castellano con v: móvil, vasco…

Català amb v: canvi, avorrir-se, cavall, cervell, covard, govern, núvol, aprovar, Còrdova…
Castellano con b: cambio, aburrirse, caballo, cerebro, cobarde, gobierno, nube, aprobar, Córdoba…

Paraules com his/tò/ri/a, far/mà/ci/a, fa/mí/li/a, es/pè/ci/e… s’accentuen perquè són esdrúixoles ( “ia” no  és diftong, sinó hiat, així que es pronuncien en síl·labes separades) .

Palabras como his/to/ria, far/ma/cia, fa/mi/lia, es/pe/cie… no se acentúan porque son palabras llanas acabadas en vocal (“ia” sí forman diptongo en castellano).
L’estructura: verb haver + de / d’ + vocal
Ex:
-He de fer els deures.
-Nosaltres hem d’anar a comprar.
En castellà és: tener + que + infinitivo
Ex:
-Tengo que hacer los deberes.
-Nosotros tenemos que ir a comprar.


(Esquema realitzat per Mercè Crespi)!!EXERCICIS:

1. Esmenta quatre interferències lingüístiques que facis del castellà i les apliquis al català. Llavors, comenta per què t'equivoques.

2. Opinió: què ens provoquen els errors per interferència lingüística? La ignorància, el desconeixement, el donar-ho per sabut? Per què fem aquests errors? Com podem evitar-los?

3. Amplia la present fitxa dos tres errors més d'escriptura que siguin per interferència lingüística.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;