dijous, 14 de setembre de 2017

El sintagma nominal. Determinants i complements del nom. Adreçat a l'ESOEl SINTAGMA NOMINAL

El nucli del sintagma nominal és el nom o substantiu, que a la vegada actua com a nucli del sintagma. Amb la denominació de nucli volem dir que és la paraula més important pel que fa a significació, és a dir, la que no podem ometre. A la vegada, aquest nom o substantiu pot anar acompanyat de determinants i complements del nom.
D’altra banda, el pronom també pot actuar com a nucli del sintagma nominal, atès que, el pronom substitueix el nom.

Esquema:
sintagma nominal= (determinants) + nucli + (complements del nom)
/
nom o pronom

[El parèntesi ( ) vol dir que poden no aparèixer, són optatius]

Ex:
-Terrassa, ciutat del vallès occidental, bonica.
Terrassa: nom (SN) [actua com a nucli]
ciutat: nom (SN) [actua com a nucli]
del: preposició + article (de+ el)
vallès: nom
occidental: nom
bonica: adjectiu (Sadj)

-Tu i jo...
Tu: pronom personal (SN) [actua com a nucli]
i: conjunció copulativa
jo: pronom personal (SN) [actua com a nucli]

-L’avi de la Júlia
L’: determinant
avi: nom
de: preposició
la: determinant
Júlia: nom propi


ELS DETERMINANTS

Són els elements que acostumen a situar-se al davant del nucli del sintagma. Tenen com a principal funció precisar o concretar el substantiu, al qual el distingeixen, el situen o el quantifiquen. No oblidem que concorden amb gènere i nombre amb el nom. Existeixen set tipus de determinants: els articles, els demostratius, els possessius, els quantitatius, els indefinits, els numerals, els interrogatius i els exclamatius. Els veiem!

ARTICLES
El (l’) la (l’) els les


DEMOSTRATIUS
Aquest aquesta aquests aquestes
Aquell aquella aquells aquelles


POSSESSIUS
Meu meva meus meves
Teu teva teus teves
Seu seva seus seves
Nostre nostra nostres nostres
Vostre vostra vostres vostres
Seu seva seus seves

QUANTITATIUS
VARIABLES:
Molt molta molts moltes
Poc poca pocs poques
Quant quanta quants quantes
Tant tanta tants tantes
Bastant bastant bastants bastants
Gaire gaire gaires gaires

INVARIABLES: tant per al singular com per al plural.
MASSA, FORÇA, PROU, MÉS, MENYS, GENS


INDEFINITS
VARIABLES:
Algun alguna alguns algunes
Altre altra altres altres
Cert certa certs certes
Mateix mateixa mateixos mateixes
Un una uns unes
Tot tota tots totes
----- ------ ambdós ambdues
Qualsevol qualsevulla qualssevol qualssevulla
Tal tal tals tals

INVARIABLES:
CADA, SENGLES, CAP [sengles: un per a cadascuna de dues persones o coses]


NUMERALS
CARDINALS:

Un/a, dos /dues, tres, quatre, cinc, sis, set...
ORDINALS:

Primer, primera, primers, primeres, segon, tercer, quart, cinquè, sisè...
MÚLTIPLES:

Doble, triple, tripla, quàdruple, quàdrupla, quíntuple, quíntupla...
PARTITIUS:

Mig, mitja, mitjos, mitges, terç, terça, terços, terces, quart, quarta, quarts, quartes, cinquè, cinquena, cinquens, cinquenes, sisè, sisena, sisens, mil·lèsim, mil·lèsima, mil·lèsims, mil·lèsimes...
COL·LECTIUS:

Parell, desena, dotzena, quinzena, centenar, miler...INTERROGATIUS I EXCLAMATIUS
Quin quina quins quines

!De vegades pot aparèixer més d’un determinant davant del substantiu:
Ex:
-La meva guitarra. (Determinants: la, meva)
-El primer dia d’abril. (Determinants: el, primer)
-Tinc una altra pensada. (Determinants: una, altra)

Per un altre costat, els determinants possessius també poden fer acte de presència darrere el nom, per posar èmfasi:

Ex:
-Cotxe teu.


ELS COMPLEMENTS DEL NOM

Quan trobem el nom que s’acompanya d’un adjectiu o sintagma adjectival, d’un sintagma preposicional o bé d’un altre nom que el complementi, és a dir, al qual faci referència i que en depengui, aquest element realitza la funció de complement del nom.
Per tant, realitzen la funció de complement del nom les categories i els sintagmes següents:

1. Adjectiu o el sintagma adjectival
Mot o conjunt de mots que qualifiquen el nom ja que n’expliquen alguna característica.

Ex:
-Un llapis punxegut, apunts molt paginats, bicicleta ràpida...


2. El sintagma preposicional
És un sintagma nominal precedit per una preposició. Acostuma a acompanyar-se per: de, amb, sense, a...

Ex:
-Una novel·la d’aventures, beguda sense gas, musclos a la romana...


3. El nom en aposició
Acostumen a ésser noms propis.

Ex:
-El jutge Garzón, el gos Milú, les illes Pitiüses...

!Un sintagma nominal pot acompanyar-se per més d’un complement del nom, i alhora, tant poden aparèixer davant com darrere del nom.

Ex:
-La cadira gran de la cuina.
(gran: CN i adj) (del menjador: CN i SPrep)

-Una petita ressenya de l’article.
(petita: CN i adj) (de la lliçó: CN i Sprep)

-La millor novel·la d’intriga.
(millor: CN i adj) (d’intriga: CN i Sprep)

(Adaptació: Diversos, (2008). Llengua catalana i literatura, 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona)
(Ampliació: Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:

1. Esmenta quin és el nucli dels sintagmes següents:
tarda freda, la tieta de la Marta, uns petits estudiants, nosaltres, aquelles quatre amigues teves, la botiga, el meu disc de Sopa de Cabra, molta gent intrigada, una notícia de darrera hora.

2. Classifica els següents determinants segons la seva tipologia:
poques, dues-centes, aquests, massa, qualssevol, tota, gaire, mateixa, ambdós, aquella, la, gens, terça, sisè, quin, més, seves, certs, quàdruple, quinzena, novè, bastant, quant, els, sengles, dotzena, l’.

3. Redacta una oració amb cadascun dels següents determinants:
massa, força, prou, més, menys, gens, cada, sengles, cap.

4. Defineix el complement del nom i explica quines funcions té.

5. Escriu vuit complements del nom.

6. Redacta el masculí i el femení singular i el masculí i el femení plural dels següents determinants:
bastant
qualsevol
algun
nostre
sengles

7. Identifica els articles, els demostratius, els possessius i els numerals de les oracions:
-Vaig veure el concert de rock a casa de la tieta.
-Després d’acabar de llegir la novel·la vaig reparar aquell calaix.
-En entrar al restaurant aquell individu demanà una triple ració de pizza.
-Quatre cromos d’aquell àlbum es comprarien pel doble del preu de venda.
-Ambdós van quedar sisens en sengles proves.

8. Localitza el sintagma amagat i cerca un adjectiu equivalent per a cada sintagma.
-Un iogurt amb sucre.
-Un ciutadà de Tarragona.
-Les festes de Nadal.
-Una persona de pau.
-Les vacances d’estiu.
-Un contracte de feina.
-Un dia de festa.

9. Posa inventiva i crea un exercici per treballar els determinants a l’aula. No el resolguis, que ja ho farà algú altre.

10. Autoavalua’t: com t’han sortit les activitats d’aquest tema? Amb quines dificultats t’has trobat i per què? Com les has solventat? Amb què t’has de quedar dels determinants i que et serà útil en el teu dia a dia? Raona les teves respostes.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;