dimecres, 4 de novembre de 2015

Una llambregada als determinants. Adreçat a tot l'alumnat


El determinant és una paraula que va davant del nom per presentar-lo (un llibre), identificar-lo (aquesta jaqueta) o quantificar-lo (quatre ratolins)

Des d’un punt de vista sintàctic, els determinants funcionen com a especificadors dels noms i hi concorden en gènere i nombre.

Classificació dels determinants

D
E
F
I
N
I
T
S
Tipus
Elements
Exemples
articles
el, la, els, les
el niu
demostratius
aquest, aquesta, aquests, aquestes
aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes
aquell, aquella, aquells, aquelles
aquest pont
aqueixa ciutat
possessius
àtons
(1 posseïdor)
mon, ma, mos, mes, ton, ta, tos, tes, son, sa, sos, ses
ton pare, mes cosines
possessius
tònics
(1 posseïdor)
el meu, la meva/meua, els meus, les meves/meues
el teu, la teva/teua, els teus, les teves/teues
el seu, la seva/seua, els seus, les seves/seues
les meves butxaques
(més d’1 posseïdor)
el nostre, la nostra, els/les nostres
el vostre, la vostra, els/les vostres
llur (el seu, la seva), llurs (els seus, les seves)
llurs fills
I
N
D
E
F
I
N
I
T
S
indefinits
un, una, uns, unes
algun, alguna, alguns, algunes
altre, altra, altres
tal, tals
cert, certa, certs, certes
mant, manta, mants, mantes
qualsevol, qualssevol
qualsevulla, qualssevulla
cap
cada
tot, tota, tots, totes
diversos, diverses
ambdós, ambdues
mateix, mateixa, mateixos, mateixes
sengles
algun problema
manta vegada
qualsevol llibre
cada arbre
ambdós amics
el mateix llibre
sengles cistells
Q
U
A
N
T
I
F
I
C
A
D
O
R
S
numerals
cardinals
ordinals
partitius
multiplicatius
col·lectius

un, una; dos, dues; tres, quatre… vint-i-cinc
primer, segon, quart, cinquè, desè, onzè, trenta-setè
mig, terç, quart, cinquè…
doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple…
parell, dotzena, centenar

dues patates
el setè cel
mig formatge
doble significat
un parell de guants
quantitatius
massa, força, que
prou (de), més (de), menys (de), gens (de)
bastant (de), bastants (de)
gaire (de), gaires (de)
quant, quanta, quants, quantes
tant, tanta, tants, tantes
molt, molta, molts, moltes
poc, poca, pocs, poques
massa mandra
prou de violència
bastants llibres
gaire gent
quantes coses
tants amics
molta gana
pocs amics
interrogatius
quin, quina, quins, quines
Quin dia arriba?
Quina hora és?
exclamatius
quin, quina, quins, quines
Quina professionalitat!
Quines idees que té!


Atenció!!!!

Escrivim guionet:

-Entre les desenes i les unitats (D-U): trenta-u, setanta-tres…

-Entre les unitats i les centenes (U-C): dos-cents, vuit-cents…

-El femení de dos és dues:

-*dos noies (incorrecte)
-dues noies (correcte)

N.B. En parlars nord-occidentals podeu sentir en l'oralitat "dos noies", emperò és incorrecte.


.L’abreviatura dels ordinals es fa de la manera següent: 

-En singular s’hi posa només l’última lletra: 1r/1ª, 2n/2ª, 3r/3ª…


-En plural s’hi posen les dues últimes lletres: 1rs/1es, 2ns/2es, 3rs/3es…(Realització: Noemí Fernández)

(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)!!EXERCICIS: 

1. Subratlla les paraules que són determinants.


Aquesta
Xiquet
Les seues
Tres
Lleig
Les
Anava
Poques
Alguna 2. Completa amb el determinant demostratiu o possessiu que convingui.

-____________________ senyora és la ____________________ mare.

-Veus _________________ home que hi ha allà? És el _________________ avi, el de la Sandra.

-__________________ diners serviran per comprar el ___________________ berenar, per a mi.


3. Marca les paraules que són demostratius:


El nostre
Aquelles
La
Aquell
Aqueixa
Poques4. Completa amb un determinant demostratiu.

- ____________________ porta d’aquí esta tancada, haurem de sortir per l’altra.

- M’agraden ____________________ sabates d’allà darrera.

- ____________________ nois d’aquí al costat són molt amables.

- No veig ____________________ rètol d’allà, em pots dir què hi posa?
5. Quines paraules que són possessius?


Prou
La nostra
Els seus
El teu


6. Escriu el possessiu correcte

Noemí  va estudiar a casa den Pau. Quan arriba, deixa l’abric al penjador. Però quan hi torna per anar-se’n, no el troba.

N- Has vist __ abric?

P- No. Que no és al penjador?

N- No. Al penjador només hi ha ___ americana.

P- ___ americana? Si que es estrany. Jo l’havia deixada a __ habitació.

N- Potser __ mare o ___ pare l’han posada ací.

P- No __ pares se n’han anat fora. Només hi ha ___ germanes.

N- Així, doncs, potser ___ germanes sabran on és ___ abric.

G- El tenim a ___ habitació.

P- A __ habitació?

N- Si que es estrany! Per què ho han portat a __ habitació.


7. Completa el següent text.

En __ país molt llunyà i petit, i en temps més llunyà encara, vivia __ pescador que tenia una barca molt vella. __ dia s’aixecà prest, prengué __ cafè amb un pastís, agafà __ seu cabàs i sortí a __ mar en __ seva barca, amb __ intenció de tornar a casa amb un bon grapat de peixo.
Quan fou en mig de __ mar, estengué __ xarxa i esperà tranquil. Sentir __ pes dels animals que hi eren atrapats, mentre pensava: “Que bé s’està a __ mar, de matinada, veient __ sol que s’encén”.

8. Escriu verdader o fals:

.Els determinants que determinen e gènere i el nombre del substantiu són els numerals.

.Les paraules que funcionen com a determinants concreten el substantiu.

.L’article “les” esta en femení singular.


9. Substituïu, en aquestes frases, el possessiu el seu i variants per llur i llurs, sempre que això sigui possible.

1. Els egipcis veneraven els seus reis, els faraons, com a déus.

2. Els sol·licitants hauran d’aportar la seua documentació en un termini màxim de trenta
dies naturals, comptadors a partir de la data d’avui.

3. La meua germana ha portat els seus fills a l’odontòleg.

4. Una vegada més, els votants han demostrat que les seues preferències es divideixen
gairebé a parts iguals entre els dos principals partits.

5. Ramon i Albert usen el seu propi codi de senyals per a comunicar-se entre si.


10. Ompliu els buits de les frases següents amb els demostratius que hi falten:

1. .......... matí he sentit per la ràdio que pel maig vindrà Bruce Springsteen.

2. .......... grup musical que actuà l'estiu passat torna .......... mes.

3. Espera que .......... vesprada fara millor temps.

4. .......... vesprada a l'illa va ser el millor de tot el viatge.

5. Ja hem escoltat .......... cinta massa vegades. Per què no poses .......... altra que et
vaig gravar?

6. .......... llibre que tens a les mans, me'l regalà Albert.

7. .......... carta és de Roser; l'he rebuda .......... matí.

8. No puc donar-te .......... informació que em demanes. Ho sent, però .......... no
puc fer-ho.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;