dimarts, 10 de novembre de 2015

Ens aturem a l'adjectiu. Adreçat a tot l'alumnat

Per a abreujar els ordinals només cal afegir al nombre la darrera lletra de l'ordinal expressat en lletres, si és en singular, i les dues darreres si és en plural, i s'ha d'escriure amb el mateix tipus de lletra (no amb superíndex): 1r, 1a, 1rs, 1es; 2n, 2a, 2ns, 2es; 3r, 3a, 3rs, 3es; 4t, 4a, 4ts, 4es; 5é, 5a, 5ns, 5es; i així successivament.

L' adjectiu és una paraula variable que té un variabilitat en el gènere i nombre: noi, noia, curts, curtes.

Formació del gènere i del nombre

La majoria d’adjectius tenen una forma per al masculí i una altra per al femení. Són els adjectius de dues terminacions. En el plural també tenen formes diferents per a cada gènere.

a)      Presenten quatre formes:

SINGULAR
PLURAL
MASCULÍ  à  FEMENÍ
MASCULÍ à FEMENÍ
+A
Prim à Prima
Verd à Verda
Tebi à Tèbia
Ambigu à Ambigua
Estupend à Estupenda
+S  à +ES
Prims à Primes
Verds à Verdes
Tebis à Tèbies
Ambigus à Ambigües
Estupends à Estupendes


b)     Tot sovint, es poden produir modificacions. Per exemple:

C à qu
Inic
Iniqua
Inics
Iniqües
G à gu
Llarg
Llarga
Llargs
Llargues
L à l·l
Nul
Nul·la
Nuls
Nul·les
T à d
Eixerit
Eixerida
Eixerits
Eixerides
U à v
Gasiu
Gasiva
Gasius
Gasives
Eu à ea
Ateu
Atea
Ateus
Atees

c)      Els adjectius acabats en –s, -ç, -x, -ix, -tx formen el plural masculí amb la terminació –os:

-s
Pagès
Pagesa
Pagesos
Pageses
Dolç
Dolça
Dolços
Dolces
-x
Annex
Annexa
Annexos
Annexes
-ix
Coix
Coixa
Coixos
Coixes
-tx
Gavatx
Gavatxa
Gavatxos
Gavatxes

Els adjectius acabats en –s poden seguir un d’aquests dos models:

Gris grisa grisos grises Gras grassa grassos grasses

d)     Els adjectius acabats en –sc, -st, -xt, -ig tenen doble forma de plural masculí:

-sc
Fosc à Foca  Foscs o Foscos à Fosques
-st
Honest à Honesta  Honestos o Honestos à Honestes
-xt
Mixt à Mixta  Mixtos o Mixtos à Mixtes
-ig
Boig à Boja   Boigs o bojos à Boges

Lleig àLletja àLleigs o lletjos àLletges

Adjectius d’una terminació:

Hi ha adjectius que tenen una mateixa forma per al masculí i per al femení. Són els adjectius d’una terminació:

a)      Presenten dues formes:

Acabats en:
Singular
Plural
Excepcions
-ble
Amable
Feble
Possible
Amables
Febles
Possibles

-al
-el
-il
Igual
Fidel
Difícil
Iguals
Fidels
Difícils
Mal, anòmal, paral·lel, tranquil...
-ar
-or
Escolar
Superior
Escolars
Superiors
Avar, rar, incolor...
-ant
-ent

Amargant - Elegant
Prudent
Obedient
Amargants-Elegants
Prudents-Obedients
Sant, atent, content, valent, lent...
-a
Persa
Agrícola
Perses
Agrícoles

-e (àtona)
Alegre
Jove
Tènue
Alegres
Joves
Tènues
Negre, apte, culte, agre, còmode...
-me
-ne
aire
Inerme
Solemne
Xerraire
Inermes
Solemnes
Xerrairesb)      Els adjectius acabats en –aç, -iç, -oç tenen una sola terminació en singular, però dues en plural:


Singular
Plural

Masculí. Femení
Masculí, Femení
-aç
Capaç
Capaços / Capaces
-iç
Feliç
Feliços / Felices
-oç
Precoç
Precoços / Precoces(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Fitxa realitzada per: Noemí Fernández)

(Imatge: www.xtec.cat)


!!EXERCICIS:

1. Escriu en plural els sintagmes següents:

El meu amic anglès à             
Un pic antic à 
Una boca xica à  
La clínica principal à             
Una fàbrica groga à   
El peix mallorquí à    
Un nus mariner à       
Un cas difícil à          
Una euga poruga à

2. Completa les expressions amb la forma adequada dels adjectius destacats.


Un jersei ample - una bota à                       
Un tuf pestilent - una olor à
Un problema difícil - una situació à             
Un orador culte - una professora à   
Un nen obedient - una nena à                     
Un esforç inútil - una dedicació à 
Un cafè doble - una partida à                     
Un home dèbil - una dona à             
Un problema simple - una solució à  
Un plat picant - unes salses à            
Un ofici solemne - una missa à                   
Un negoci fraudulent - una acció à  
Un país lliure - una societat à                     
Un home prudent - una dona à         
Un poble tranquil - una vila à                     
Un so tènue - una claror à


3. Completa la taula següent:

MASCULÍ SINGULAR
FEMENÍ SINGULAR
MASCULÍ PLURAL
FEMENÍ PLURAL
Vermell
vermella
vermells
Vermelles
Nul


Nul·les
DurTrist

Tristos/trists

Antic
Antiga


CulteDirecte


Directes
Gros
Grossa


Tendre

Tendres

Marroquí
4. Els adjectius acabats en s fan el plural masculí afegint os. Classifica els següents adjectius segons si sonen i s’escriuen com grassos (ss, essa sorda) o bé com pagesos (s, essa sonora).


Com grassos
Com pagesos
Gris


Perillós


Religiós


Gros


Espès


Submís


Llis


Rus


Meravellós


Curiós5. Completa la següent taula:

agre
agra
agres
agres
amableamargantannexanticaudaçavaravorritbaixblancblauboigboniccapaçceccomplexcomúcovardcontent
6. Completa aquestes expressions amb la forma de l’adjectiu adequada.

És un moble molt antic. / És una casa molt.  
És un jove de pèl-roig. / Té una capa.
Fa un dia lleig. / Va dir una paraula.
És un nen orfe. / És una nena.
S’ha fet mal al peu esquerre. / S’ha trencat la cama.
Deixa-ho per a un altre dia. / Deixa-ho per a una  setmana.
És un individu europeu. / La població  no creix.

7. Completa aquestes frases amb la forma de l’adjectiu que correspongui d’acord amb la concordança que ha de mantenir amb el nom. Escriu les solucions en els espais buits.
He agafat dues llibretes  (groc).
Hem fet dos pous molt  (fondo).
En algunes platges la gent es banya  (nu).
M’agrada la carn gairebé  (cru).
Les habitacions interiors són més aviat  (fosc).
La directora de personal és una persona  (exigent).
Aparca a mà  (esquerre).
En Narcís duia uns pantalons i una camisa  (blau).
En aquella zona hi ha unes cases i uns xalets  (esplèndid).

8. Omple els espais de les frases de més avall amb la forma adequada dels adjectius següents, d'acord amb el sentit de cada frase:
còmoda      calenta      comuna      difícil      dolça      perenne

a) L’alzina és un arbre de fulla ____.
b) En Pere es banya amb aigua _______.
c) Tinc una butaca molt ______.
d) Els dos germans viuen junts: fan vida ________.
e) Aquesta és una activitat _________.
f) Els peixos del llac són d’aigua ________.

9. Completa les frases. Escriu la forma adequada dels adjectius d’acord amb el sentit de cada frase.

   agra      audaç      elegant      terrible      tranquil·la      xerraire   

Principio del formulario
M’he comprat una jaqueta molt _________.
La llet s’ha tornat _________.
La Neus no parla gaire; és una noia poc _________.
Aquella nit hi havia una mar __________.
La seva presència va atemorir la població; era una amenaça ________.
El seu atreviment li va permetre prendre una decisió molt __________.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;