dijous, 7 de maig de 2015

La importància de la cohesió. Adreçat a tothom

Entra en joc quan redactem un text. Totes les paraules d’una oració, així com també les oracions que s’agrupen formant paràgrafs es troben entrellaçades de manera sintàcticament i semàntica, a través d’uns elements cohesionadors. Aquests elements que marquen la cohesió en un text, li donen unitat i en faciliten la comprensió.

És fonamental conèixer i saber emprar de manera correcta els elements de cohesió. Ajudaran a fer evolucionar el discurs i a expressar millor les idees. Dins dels elements cohesionadors podem trobar els que tenen la repetició com a fonament i els connectors, la més coneguda.

1.      Per repetició

Si al llarg del discurs anem repetint alguns mots, ajuda a seguir el fil conductor del que estem llegint. Existeixen dos tipus de repeticions:

A)    Exacta:
Es repeteixen els mateixos mots al llarg del text.
Ex:
Les granotes són uns amfibis que espanten una mica. Les granotes rauquen i poden fer-se pesades. Però si hagués d’escollir entre el meu animal preferit, escolliria un gat o un gos i no una granota. Les larves de les granotes es multipliquen ràpidament.

Aquesta manera de repetició és poc recomanable, atès que, si no es fa molt bé, enlloc de marcar èmfasi, té l’efecte contrari, és a dir, pot semblar que aquella persona té poc coneixement del vocabulari i només fa que repetir mots.

B)    Substituts:
Mitjançant la substitució de paraules que tenen la mateixa funció semàntica. Estem parlant d’elements substitutoris com els sinònims, antònims, hiperònims, hipònims, pronoms, adverbis i el·lipsis.


1.      Sinònims:
Són paraules que tenen un significat equiparable.
Ex:
-El teu cotxe és molt ràpid, emperò el meu automòbil és millor.

2. Antònims:
Són paraules que tenen el significat contrari.
Ex:
-Semblen la nit i el dia.

3. Hipònims:
Són paraules que acoten amb exactitud el seu significat.
Ex:
-D’entre els arbres que més li agraden hi ha els plataners.

4. Pronoms:
Són els mots que substitueixen els noms.
Ex:
-Quan en Jaume li passava pel costat se sentia estimada.

5. Adverbis:
Són els substituts del complement circumstancial.
Ex:
-Podem anar plegats a sopar al restaurant, ja ens trobarem allà.

6. El·lipsis:
No tenen partícula que les substitueixin, emperò la sobreentenem dins de l’oració.
Ex:
-Vaig visitar els seus amics; [el·lipsis] són molt macos.

2.      Connectors
Serveixen per estructurar un discurs. Relacionen els sintagmes, via preposicions, amb les oracions, via conjuncions. Poden ser de dos tipus:

A)    Per estructurar el text:
.Per introduir:
L’objectiu principal, ens proposem d’exposar...

.Per ordenar:
D’entrada, en primer lloc, en segon lloc...

.Per continuar:
A més a més, tot seguit, després...

.Per jerarquitzar:
Sobretot, principalment...

.Per establir paral·lelisme:
Així com, així mateix, igualment...

.Per distingir:
D’una banda... de l’altra, altrament...

.Per exemplificar:
Com ara, una bona mostra, per exemple...

.Per resumir:
En resum, en poques paraules, globalment...

.Per concloure:
En definitiva, per acabar, finalment...

B)    Per relacionar les idees:
.Temps:
Ara, abans, després, al mateix temps, més tard...

.Espai:
A dalt, a baix, aquí, allà, a prop, lluny...
.Causa:
Perquè (+ verb indicatiu), ja que, atès que, per tal com...

.Conseqüència:
Per tant, així és que, de manera que, per tal com...

.Condició:
Si, només de/que, posat que, en cas de/que...

.Finalitat:
Perquè (+ verb subjuntiu), a fi de /que, per tal de/que...

.Oposició (adversatives):
En canvi, ara bé, això no obstant...

.Objecció (concessives):
Encara que, malgrat que, tot i que...

.Emfasi:
És a dir, en efecte, o sigui, àdhuc...

C)    Errors habituals de cohesió:

.Falta de concordança entre els elements de la frase.
-Dues persones, com a principals autors de l’empenta, van ser declarades culpables. (incorrecte)

-Dues persones, com a principals autores de l’empenta, van ser declarades culpables. (correcte)

.Canvi de registre.
-Aquell individu em va fotre deu euros. (incorrecte, registre vulgar)
-Aquell individu em va furtar deu euros. (correcte, registre estàndard)


.Redundàncies insignificants:
-Hi vaig anar-hi de seguida. (incorrecte)
-Hi vaig anar de seguida / Vaig anar-hi de seguida. (correcte)

.Canvi de tractament del destinatari:
-En aquesta novel·la veureu unes activitats pensades per a tu. (incorrecte)
-En aquesta novel·la veureu unes activitats pensades per a vosaltres. (correcte)


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)

(Ampliació: Josep Maria Corretger)

(Imatge extreta de: cohesiogrupal.blogspot.com.es)!!EXERCICIS:

1.      Redacta vuit oracions on apareguin elements cohesionadors.

2.      Millora les següents oracions evitant les repeticions.

-Em comentes que miraves el futbol i avui no fan futbol.

-La Maite ha portat una llibre i en Miquel ha portat un bolígraf.

-Vàrem anar al cinema i al cinema ens ho vàrem passar molt bé.

-En Martí té un pantaló blau i un pantaló vermell.

-La pilota no l’he trobada, emperò si l’hagués trobada no n’hagués comprat una altra.


3.      Escriu dos connectors per començar un text, per canviar de tema, per exemplificar, per concloure un escrit.

4.      Inventa quatre oracions amb errors de cohesió i corregeix-los.


5.      Autoavaluació: com t’han anat els exercicis de la present fitxa? Has entès què és la cohesió i la seva principal funció? Sabries explicar-la a un/a company/a? T’atreviries a esmentar tres elements cohesionadors de tres apartats per estructurar un text i tres més per relacionar les idees? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;